Phase 1

ADESA site Las Vegas – Phase 1 – Video 4

ADESA site Las Vegas – Phase 1 – Video 3

ADESA site Las Vegas – Phase 1 – Video 2

ADESA site Las Vegas – Phase 1 – Video 1